Sirküler Yayınlar

2020-101 4 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği 1 Eylül 2020’de Yürürlüğe Girmiştir.

No        :  2020-101

Tarih   :  08.09.2020

Konu   :  Yeni Raporlama Standartlarını Belirleyen 4 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği 1 Eylül 2020’de Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Merhaba, değerli okurlarımız,

Uluslararası vergi ve finansın önemine binaen birlikte çalıştığımız yurt dışı networkler ile OECD ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan gelen bilgileri de süzerek bu alandaki gelişmeler konusunda da bilgi ve değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Transfer Fiyatlandırması Taslak Tebliği 1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş, yeni yükümlülükler getirmiştir. İlgili tebliğe dair detayları aşağıdaki yazımızda dikkatinize sunar, keyifli okumalar dileriz.

 • Transfer Fiyatlandırması Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından görüş ve önerilere açılmış ve çok uzun bir süre sonra GİB web sayfasından kaldırılmış ve en son 1 Eylül 2020 günü 31231 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Tebliğ Taslağı 16 Nisan 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) web sayfasına Taslak olarak konulmuş ve görüş ve öneriler toplanmıştır. Ülkemizde düzenleyici etki analizi, kurumların stratejik planları ve yönetim sistemleri ile vatandaş odaklı hizmet sunum esasları çerçevesinde söz konusu taslakların kamuoyu ile paylaşılmasının önemine inanıyoruz.
 • Taslak ile yayımlanan Tebliğ arasındaki farklılıkları ve yapılan güncellemeleri ekli tabloda bulabilirsiniz. Yapılan değişiklerden İdare’ye çok sayıda öneri ve görüş geldiği ve buna göre bir miktar düzenleme ve redaksiyon yapıldığı anlaşılmaktadır.
  • Ne yazık ki, gelen görüş ve önerilerden hangilerinin kabul edildiği, diğerlerinin akıbeti ve bu konuda İdarenin düşünce ve değerlendirmeleri topluca veya özet istatistik olarak yayımlanmadığı için bu konuda bilgi sahibi değiliz.
  • Bu tür önemlice konularda Taslak çalışmaların kamuoyuna arz ediliyor olması önemli ve kesinlikle takdire şayan bir tutum olup, bunun bir kademe ileriye taşınıp, önce gelen görüş ve önerilerin istatistiki paylaşımı, sonraki bir aşamada da Kabul/gerekçe ret/gerekçe vb. tarzında kamuoyu ve vergi mükellefine açıklanması “katılımcılık ve vergi bilinci” açısından fayda sağlayacaktır.
  • Şimdi yapılan düzenlemeleri özet olarak incelemek gerekirse; Taslak Tebliğdeki çoğu hususun korunduğu, tereddüt edilen bazı hususların düzeltildiği ve eklenen yeni örneklerle konuların açıklandığı, ilk ülke bazlı raporlama bildirim formunun 2019 hesap dönemi için 30 Ekim 2020 tarihine kadar elektronik ortamda verilebileceği ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan transfer fiyatlandırması formunda her bir ilişkili kişi bazında yıllık toplam net tutarı 30.000TL net tutarı geçmeyen mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerine yer verilmesi gerekmediği hususları eklenmiştir. Ayrıca, ilk ülke bazlı raporlama tarihinde bir erteleme yapılmamış olup, kapsama giren (konsolide cirosu 2019 yılında 750 milyon Avro ve üzerinde olanlar) mükellefler tarafından 2020 yılının sonuna kadar Gelir İdaresine raporlama yapılması zorunludur.
  • Ülkemizde en son, 25 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 2151 sayılı “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile transfer fiyatlandırması mevzuatında çeşitli değişiklikler yapılmıştı. Bu Kararname ve 4 nolu Tebliğe göre, Kararname’de belirlenen hadleri aşan şirketler genel rapor (masterfile), yıllık transfer fiyatlandırması raporu (local file) ve ülke bazlı raporlama (Country-by-Country Reporting) şeklindeki üçlü dokümantasyon yükümlülüklerine tabi olacaktır.
  • Yapılan düzenlemelerde ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranacağı belirtilmektedir.
  • Uyumun Faydası: Yeni düzenleme ile transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler için %50 oranında indirimli vergi ziyaı cezası uygulaması öngörülmüştür. Böylece, ödevlerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler ile hiç yerine getirmeyen ya da eksik yerine getiren mükellefler arasında bir ayrım yapılması söz konusu olmuştur.
  • Kararname’de belirlenen hadleri aşan şirketlerin genel rapor (masterfile), yıllık transfer fiyatlandırması raporu (local file) ve ülke bazlı raporlama (Country-by-Country Reporting) şeklindeki üçlü dokümantasyon yükümlülükleri olup olmadığını sıkı bir şekilde takip ve tespit etmelerini tavsiye etmekteyiz.
  • Uluslararası Türk Şirketlerine Etkisi: Bunun yanında, toplam konsolide grup geliri 750 Milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu Türk şirket gruplarının ülke bazlı raporlama ile Türk Mali İdaresi ile paylaşacakları bilgiler uluslararası anlaşmalar dahilinde diğer ülkeler ile de paylaşılacak; aynı zamanda diğer ülkeler de Türkiye ile bu bilgileri karşılıklı olarak paylaşacaklardır. O nedenle, ülke bazlı raporlamanın Türk şirketler grubuna etkisinin de ayrıca değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır.
  • 2151 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ve yayımlanan yeni Tebliğ ile ilgili mükellefin yükümlülüklerine bağlı olarak aşağıdaki belgelerden birinin, bir kaçının ya da tamamının hazırlanması gerekebilir.
   • Genel Rapor (Masterfile),
    • Genel rapor, çok uluslu işletmeler grubuna bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanır.
    • İlk genel raporun, 2019 hesap dönemi için 31/12/2020 tarihine kadar hazırlanması ve bu tarihten sonra istenmesi durumunda, İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi gerekmektedir.
    • Grup içi hizmet nedeniyle yapılan ödemeler, alınan hizmetin mahiyetine göre, iç mevzuat hükümleri ve ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşma hükümleri de dikkate alınmak suretiyle vergilendirilecektir.
   • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu (Local File)
    • Mükellefler, aşağıda belirtilen işlemlere yönelik olarak “yıllık transfer fiyatlandırması raporu” hazırlar:
     • Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemler,
     • Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemler,
     • Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi işlemler,
     • Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı şubeleri ve serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle (serbest bölgedeki şubeleri dahil) yaptığı işlemler.
    • Kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışında faaliyette bulunan şubelerinin veya serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin ayrıca rapor hazırlamasına gerek bulunmamaktadır.
   • Ülke Bazlı Raporlama (Country-by-Country Reporting)
    • Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlar ve elektronik ortamda İdareye sunar
    • Ülke bazlı rapor, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar hazırlanır ve elektronik ortamda İdareye sunulur. İlk ülke bazlı raporun, 2019 hesap dönemi için, 31/12/2020 tarihine kadar elektronik ortamda İdareye sunulması gerekmektedir.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için şirket uzmanlarımıza ve konuyla ilgili partnerlerimize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Şaban Küçük                   : Partner, YMM

e-mail : saban.kucuk@taxia.com.tr

 

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Ek:1  Taslak Hali – Yayımlanan Tebliğ Karşılaştırma Tablosu İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir