Sirküler Yayınlar

2021-003 Ocak 2021 İlk Yarısında Mali Gündemde neler oldu?

No          : 2021-003

Tarih     : 17.01.2021

Konu     : Ocak 2021 İlk Yarısında Mali Gündemde neler oldu?

 

2018’de başladığımız, aşkla şevkle hazırladığımız mali bültenleri kolay takibiniz için diğer aylarda olduğu gibi Ekonomi ve Kamu Bütçesi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Toplumun tüm kesimlerini gözeterek sorumlu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri yaratma misyonu ve sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetlerimizi yurt içi ve dünyadaki tüm müşterilerimize ulaştırma vizyonu ile çalışıyoruz.

Yaptığımız çalışmaları, bültenler, blog yazıları, hafta sonu okumaları, söyleşiler ve makaleler olarak size sunma gayreti içinde olduk ve 2020’de sizlere 150’ye yakın gönderim yaptık. Umarız bültenlerimiz faydalanma imkânı olabilecek etrafınızdaki diğer kişilere de ulaşıyordur.

Ayrıca 2020 yılı boyunca gerçekleşen önemli mali & vergisel gelişmeleri 2020 Aralık ayını da içerecek şekilde bir webinar ile sizlere aktardık.  (Bir sonraki Webinarımız ise 4 Şubat 2021 Perşembe günü saat 15:00’te, ajandanıza kaydediniz).

2020 yılı içinde önemli gördüğümüz mali düzenlemelerin tamamını linkte yer alan web sayfamızdan blog, bülten, makale, söyleşi, hafta sonu okuması formatında okuyabilirsiniz.

Yeni yılın ocak ayı ilk yarı gelişmelerini önce başlıklar ve daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler itibariyle sizlere sunuyoruz:

Ekonomi ve Kamu Bütçesi

Önce ekonomi ve kamu bütçesiyle başlayalım.

 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • TÜİK tarafından açıklanan işsizlik ve istihdam verileri işsizlik oranının %12,7’ye indiğini göstermektedir.
  • Bu gelişmede geçen yıla göre aktif olarak işgücüne katılmayan kişi sayısının 2,4 milyon kişi artmasının büyük payı olduğu açıklanmıştır. İşgücüne katılmama sayısı kadınlarda daha yüksek olup işgücüne katılım oranı erkeklerde %69’a, kadınlarda %31,3’e düşmüştür.
 • Kasım 2020 dış ticaret ve ödemeler dengesi rakamları açıklanmıştır.
  • Son 12 aylık kümülatif rakama göre 37,9 milyar USD ödemeler dengesi açığı oluşmuştur.
  • Daha fazlası için TCMB sayfasına başvurabilirsiniz: pdf (tcmb.gov.tr)
 • Hazine Nakit Gerçekleşmeleri 2020 yayımlanmıştır.
  • 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin detay bilgiler, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden paylaşılmıştır. Buna göre 2020 yılı sonu itibari ile;
   • Faiz dışı denge (65,433) Milyar TL olarak gerçekleşmiş ve
   • 121,173 Milyar TL borç faizi ödenmiştir.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Aralık 2020 tarihli duyurusu ile; Borç İstatistiklerini yayımlamıştır. Ülkemizin 435,1 milyar USD seviyesindeki brüt dış borç stokunun milli gelire oranı %59,1’dir. Kamu harcamalarının finansmanında vergi yanında kullanılan borçlanma politikalar bugün alamadığımız verginin çocuklarımıza ve gelecek nesillere borç olarak bırakılmasıdır.
   • Bu sebeple Türkiye’nin bir an önce vergi reformu yapmasında ve hiç vergileyemediği kayıt dışı ekonomi ve istihdamı kayıt altına alması gerekmektedir. Borç istatistiklerinin ayrıntısına gelince;
    • Hazine garantili dış borç stoku 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 14,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
    • “Türkiye Brüt Dış Borç Stoku”, 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 435,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise %59,1 olmuştur. Aynı tarihte, “Türkiye Net Dış Borç Stoku” ise 262,2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %35,6 olmuştur.
    • “AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku”, 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 2.018,4 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %42,6 olmuştur. Aynı tarihte, “Kamu Net Borç Stoku” ise 941,1 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %19,8 olmuştur.
   • Aralık 2020 enflasyon verileri (%14,60) yayımlanmıştır.
    • 2018-2019-2020 karşılaştırmalı olarak sunulan bu veri setinde yıllık enflasyon %14,60 olarak gerçekleşmiştir. Üretici fiyatlarıyla fiyat artışı ise %25,15 olmuştur.

VERGİ

 • 7256 sayılı Kanunla hayatımıza giren “evlerde üretilen malların internette satışında esnaf muaflığı” ve “elektronik ticarete ilişkin öngörülen %50 kazanç istisnasına” ilişkin düzenlemelerin ayrıntıları Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı ile açıklanmıştır.
  • 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanarak 13 Ocak 2021 tarihinde GİB web sayfasında yayımlanarak 29.01.2021 tarihine kadar kamuoyunun görüş ve önerilerine sunulmuştur.
  • Taslakta, evde imal edilen ürünlerin internet ve benzeri ortamlarda satışında esnaf muaflığı uygulaması ve gelir vergisi mükelleflerince gerçekleştirilen mikro ihracat kapsamında elde edilen kazançlara indirim uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmaktadır.
  • Bu uygulama hali hazırda GVK md.9 kapsamında uygulanan genel esnaf muaflığı (9/1 ve 9/6 md) dışında yeni bir muafiyet uygulamasıdır.
  • Yıllık 220.000TL’yi geçmemek şartıyla bu kazançlar üzerinden bankalar tarafından nihai gelir vergisi olmak üzere %2 veya %4 stopaj yapılması ile yetinilecektir.
  • Stopaj oranı muafiyetten yararlanacak esnafın yanında bir kişi çalıştırmasına bağlı olarak değişmektedir.
  • Ayrıca, elektronik ticaret yapan gerçek kişileri özendirmek ve kayıt altına almak üzere istihdama dayalı artan dilimlerle 400binTL ila 2,4 milyon TL arası hızlı kargo veya Posta İdaresi aracılığıyla yapılan hasılata %50 gelir vergisi istisnası getirilmiştir.
 • Hepimizi yakından ilgilendiren bazı Kanun ve Tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin Tebliğler Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • 2020 yılı için %9,1 olarak açıklanan yeniden değerleme oranına (YDO) göre artırılan maktu vergi tutarları, çeşitli tarifelere baz teşkil eden dilimler, para cezaları, kurum ve kuruluşların uyguladıkları bazı tarife ve rakamlar bu oranda artırılarak duyurulmuştur.
  • 2020 Aralık ayı bültenimizde KDV, damga vergisi ve harçlar, belediye gelirleri, özel iletişim, motorlu taşıtlar vergisi gibi düzenlemeler ile 2021 yılında uygulanacak vergi rakam ve tutarlarına ulaşabilirsiniz.
  • 13 Ocak tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2021/12 sayılı Tebliğ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesine göre uygulanan idari para cezaları tutarlarını güncellemiştir.
   • Tebliğe ekli Tablo ile ceza öngören madde bendi, kanundaki ceza tutarı ve 2021 yılı için uygulanacak ceza tutarları gösterilmektedir.
 • Sermaye Piyasası Kurulu 78/1603 sayılı Kararı ile gayrimenkul değerleme asgari ücret uygulaması esaslarını yayımlamıştır.
  • 4 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanan karara göre Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyeleri tarafından verilen değerleme hizmetlerine ilişkin olarak uygulanacak tarifeye göre arsalar ve tarım alanları, konutlar ve işyerleri, enerji ve akaryakıt tesisleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar, hizmet amaçlı gayrimenkuller, gayrimenkul projesi ve diğer olarak tamamı için veya metrekare değerine göre belirlenen ücret ile değerlenmektedir.
  • Daha önce hazırlanmış bir rapora ilişkin olarak 12 ay içinde revize rapor hazırlanması durumunda tarifedeki tutarın %50’si alınır.
 • Ukrayna ile Türkiye arasında yapılan Çifte Vergileme Anlaşmasını değiştiren Protokolün yürürlük tarihi 6 Ocak 2021 tarih ve 3412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenmiştir.
  • Protokolün 30 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.
  • Anlaşmayı tadil eden Protokol metni 25 Eylül 2020 tarihinde yayımlanmıştı. Ayrıntılı bilgilere Eylül 2020 tarihli bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • 2020 yılı beyannameleri için ek mali tablo düzenleme sınırı aktife 27.682.100TL ve ciroda 61.515.200TL olarak belirlenmiştir.
  • Buna göre aktif büyüklüğü ve net satışlar toplamı 2020 yılında bu rakamları geçen mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde bilanço ve gelir tablosu yanında ek mali tablolardan olan kar dağıtım tablosunu da eklemeleri gerekmektedir.
  • Fon akım, nakit akim, öz kaynaklar değişim ve satışların maliyeti tablosunun ise eklenmesine gerek bulunmamaktadır.
 • Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı BKK eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 13 Ocak 2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.
 • 2021 yılında SM, SMMM ve YMM’lerce uygulanacak olan asgari ücret tarifesi açıklanmıştır.
  • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 (5.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete yayımlanan tebliğ ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi belirlenmiştir.
 • 7256 sayılı Kanun kapsamında Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi yayımlanmıştır.
  • 7256 sayılı Kanun’la getirilen yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkındaki düzenlemeye ilişkin olarak 28.11.2020 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğe ilişkin detayları daha önce 2020-138 sayılı bültenimizde okurlarımıza sunmuştuk.
  • Düzenleme ile getirilen imkânlara ilişkin açıklamaların yer aldığı Rehber hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. İlgili Rehbere göre;
   • Yurtdışında bulunan varlıkların bildirimine ilişkin;
    • Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, bildirime konu edilebilecektir.
    • 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bu varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.
    • Düzenlemeden yurt dışında para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir.
   • Düzenlemeden yararlanılabilmesi için;
    • Yurt dışında para, altın, döviz, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları niteliğinde bir varlığın bulunması,
    • Yurt dışında bulunan varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi,
    • Bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi gerekmektedir.
   • Yurt dışındaki söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmamakta olup düzenlemeden herkes yararlanabilecektir.
   • Yurt dışında bulunan varlıklar için gerçek ve tüzel kişiler tarafından, 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ ekinde yer alan Form (Ek-1) doldurularak bankalara veya aracı kurumlara 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bildirilebilecektir. Ayrıca bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
   • Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.
  • Yurtiçinde bulunan varlıkların bildirimine ilişkin;
   • Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlar ve taşınmazlar bildirime konu edilebilir.
   • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine bildirerek, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.
   • Düzenlemeden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri faydalanabilir. Bu mükellefler, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını düzenleme kapsamında bildirime konu edebilirler.
  • Düzenlemeden yararlanılabilmesi için;
   • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
   • Türkiye’de bulunan varlıkların düzenlemenin yürürlüğe girdiği 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almaması,
   • Para, altın, döviz, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.
   • Yurt içinde bulunan varlıklar için gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince vergi dairelerine tek bir bildirim verilmesi esastır. Ancak, 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) birden fazla bildirimde (düzeltme amacıyla yapılan bildirimler dâhil) bulunulması mümkündür.
  • Bildirime konu edilen yurt içi varlıklar nedeniyle vergi hesaplanmayacak ve vergi ödenmeyecektir.
 • En önemli konu bildirime tabi varlıklar için vergi incelemesi yapılmayacak olmasıdır. Bu noktada bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması için;
   • Yurt dışında bulunan bildirime konu varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi,
   • Türkiye’de bulunan ve taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların ise banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırıldığını gösterir belgelerle tevsik edilmesi,
   • Yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kapatılmasında kullanılması mümkün olup bildirilen varlıkların defter kayıtlarından düşülmesi ve
   • 11.2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının anılan tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi gerekmektedir.
  • Söz konusu rehberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
 • Vergi borçlarının yapılandırılması konusunda başvuru ve ödeme süreleri Kanunda yer alan yetkiye dayanılarak uzatılmıştır.
  • Kanunda yer alan yetki Cumhurbaşkanı tarafından 29 Aralık 2020 tarih ve 3343 sayılı Karar ile kullanılarak başvuru ve ödeme süreleri bir ay uzatılmıştır.
  • 27 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete’de “1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği” yayınlanmıştır. Mükelleflerin söz konusu düzenleme kapsamındaki borçlarını nasıl yapılandırıp ödemeleri gerektiği konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Rehber hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İlişik Kesme Belgesi ile KDV İstisna Belgesi” Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştır.
  • Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun ile Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen İlişik Kesme Belgesi ile,
  • 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesinin (f) bendine istinaden Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen KDV İstisna Belgesi başvuruları, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler 2021/2 ve 2021/3 sayılı Genelgeler uyarınca Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştır.
   • 1088 kodlu TPS-EGM-İlişik Kesme Belgesine ilişkin bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü Sistemi aracılığıyla Tek Pencere Sistemine elektronik ortamda iletilecektir.
   • 1048 kodlu TPS-EGM-KDV İstisna Belgesi başvurusu yükümlüsünce e-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecektir.
 • Değerli Konutlar Vergisi Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır.
  • Tebliğde ana başlıklar olarak amaç ve kapsam, verginin konusu, vergi değeri ve mesken nitelikli taşınmaz kavramı, mükellefiyet, mükellefiyetin başlaması ve bitmesi, muaflıklar, matrah ve nispet, verginin beyanı, ödeme süresi ve ödeme yeri ve usul hükümleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
  • Tebliğin ekinde 1 nolu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi Örneği de yer almaktadır. Beyanname tam mülkiyet, paylı mülkiyet ve intifa hakkına konu taşınmazlar için hazırlanmıştır. 2 nolu beyanname ise elbirliği mülkiyete konu taşınmazlar için tasarlanmıştır. Ek-2A’da birden fazla meskeni olanların muafiyet uygulanacak en düşük değerli tek meskenlerine ilişkin bildirim ve Ek-2B’de ise tek meskeni olanların elbirliği mülkiyete konu bu meskenine ilişkin taahhüt belgesi yer almaktadır.
  • Söz konusu Tebliğle ilgili ayrıntılı olarak sizleri bilgilendireceğiz.
 • 18 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır.
  • 7256 sayılı Kanunla gelen “halka açılan şirketlerde indirimli kurumlar vergisi oranı” ile “sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları” ile ilgili hususları ayrıntılı olarak açıklayan 18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 14 Ocak 2021 tarihinde GİB’in resmî web sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüş ve önerilerine sunulmuştur.
  • 7256 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen dördüncü fıkrasıyla tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payların sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi, iktisap bedelinin altında bir bedelle satılması ve iktisap tarihinden itibaren iki yıl süreyle elde tutulması halinde %15 oranında vergi kesintisi uygulanacağı hükmü getirilmişti.
  • Aynı Kanun’un 35 inci maddesiyle de payları (BİST) Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
  • Tebliğ taslağı, sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse veya ortaklık paylarında uygulamaya ilişkin yasal düzenleme, şirketlerin kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri, iktisap edilen hisse senetleri ve ortaklık paylarının sermaye azaltım yoluyla itfası, iktisap bedelinin altında bir bedelle elden çıkarılması, sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmemesi veya elden çıkarılmaması, söz konusu payların iktisap bedelinin üzerinden bir bedelle elden çıkarılması ve uygulama dönemini ayrıntılı olarak açıklamaktadır.
  • İkinci olarak, halka ilk defa açılan şirketlerle ilgili çeşitli pratik örneklerle indirim hesabının nasıl yapılacağı ve uygulamaya giren ve girmeyen şekilde açıklanmıştır.
  • Söz konusu taslak Tebliğ ile ilgili detayları içeren bülteni siz okuyucularımıza daha sonra geniş bir şekilde ileteceğiz.

SGK & İŞKUR

 • Türkiye ile Ukrayna arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalanması için görüşmeler ve müzakereler devam etmektedir.
  • Ülkemiz ile Ukrayna arasında imzalanması planlanan Sosyal Güvenlik Anlaşması ikinci tur müzakereleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilmiştir.
 • Asgari Ücret Tespit Komisyon Kararı yayımlanmıştır.
  • İşçinin bir günlük normal çalışması karşılığında hak ettiği asgari ücret günlük brüt 119TL25kuruştur. (119,25TL)
 • 12 Ocak 2021 tarih ve 3423 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla İşsizlik Sigortası Kanunu ile öngörülen KÇÖ, nakdi ücret desteği gibi destek unsurlarında öngörülen günlük rakamların %21,56 (asgari ücret artış oranı) oranında artırılmasına karar verilmiştir.
  • Böylece nakdi ücret desteği günlük 47,70TL’ye ve
  • Günlük prim teşvik desteği 53,67TL’ye çıkarılmıştır.

Teşvik & Ar-Ge

 • Türkiye Ar-Ge dahil çok geniş bir alanda teşvik, destek, fon, hibe vb imkanlar sunan bir ülkedir. Tüm destekler ve teşviklere ilişkin ayrıntılı bir çalışmayı, bu alanda yazdığımız makale ve yazıların tamamını 2020-126 sayılı Bültenimizde bulabilirsiniz.
 • Destek Yönetim Sistemi 2021 itibariyle uygulamaya geçmiştir.
  • DYS uygulaması Ticaret Bakanlığının üzerinde yoğun çalıştığı ve 3 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanan 2019/7 sayılı İç Genelge ile duyurduğu ve ertelendiği için tam olarak yürürlüğe giremeyen bir Tek Çatı projesidir.
  • Farklı destek türleri için farklı tarihler öngörülmüştür. (1 Ocak 2021 ve 1 Nisan 2021 olarak)
  • Başvuruları DYS üzerinden iletilmesi gereken Tebliğ ve Kararlar şunlardır:
   • 2008-2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ
   • 2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
   • 2017-4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar
   • 2014-4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar
   • 2014-8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar
 • TÜBİTAK BİGG program çağrısını duyurmuştur.
  • Bireysel Genç Girişim (BiGG) adıyla anılan TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir.
  • BiGG Programı girişimciliğin özendirilmesini ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda BiGG 2020 yılının ikinci çağrısı ilan edilmiştir.
  • 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programının 2020-2 Çağrısında, iş fikri başvuruları 28 Aralık 2020 ve 31 Mart 2021 tarihleri arasında 63 Uygulayıcı Kuruluş tarafından alınacaktır.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun Teklifi TBMM’de görüşülmekte olup Ar-Ge ve Teknokent süreçleriyle ilgili önemli değişiklikler öngörülmektedir. Yasa Teklifi henüz Genel Kurulda görüşülmemiştir. TBMM Ocak 2021 sonunda tekrar açıldığında bu Kanun’un gündeme gelmesi beklenmektedir.
  • TBMM Sanayi Komisyonunda görüşülen ve bazı ilave değişiklikler ile kabul edilen Teklif ile;
   • Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini arttırmak, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını ve gelişimini desteklemek, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak ve Ar-Ge & yenilik ekosistemini güçlendirmek amaçlanmaktadır.
   • Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına karar veren değerlendirme kurulunda teknoloji konusunda faaliyet gösteren yetkin kurum & kuruluş sayısı arttırılmaktadır.
   • Girişimcilerin desteklenmesinin yanı sıra ilgili idarelerden alması gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri aracılığıyla verilmesi yoluyla girişimcilere önemli bir kolaylık getirilmektedir.
   • Kanun Teklifinde 6676 sayılı Arge Reform Paketinden sonra en kapsamlı güncellemelerin yapılması olumlu olarak karşılanmıştır.
   • Yıllardır ifade edilen arge-tasarım ve teknokentlerde dışarıda geçirilen sürelerin (pandemi dahil esnek çalışma kapsamındaki uygulamaların) teşvik kapsamına alınması (%20-%50 arasında), doktora öğrencisi personel istihdamının destek kapsamına alınması, vergi istisnasına konu olan arge/Tasarım indirimi tutarlarının bir kısmının (%2 ve üst bir limitle) belli bir süre fonda tutulması ve diğer girişim firmalarına sermaye olarak konulması gerekliliği, devlet tarafından karşılanan temel bilimler mezun desteğinin kapsamının genişletilmesi, doktoralı arge-tasarım personelinin mentörlük ve üniversitelerde verdikleri derslerin desteklenmesi (belli bir süreyi aşmamak koşuluyla) ve teşvik kapsamında değerlendirilmesi ve Girişim Sermayesi desteğine ilişkin tutarların artırılması spesifik olarak atılmış önemli adımlardır.
   • Arge desteklerinin 2028’e uzatılması, az personeli olan firmalarda destek personel oranının %10’dan %20’ye çıkarılması, gelir vergisi stopaj teşviklerinin istisna mı, tahakkuk/terkin mi olduğu ve bu teşvikin kime verildiğinin gerekçede netleştirilmiş olması, yüksek lisans vb. eğitimler için dışarıda geçirilen sürelerde en az bir yıl çalışmış olma şartının kaldırılması ve denetimlerin 2 yıl yerine 3 yılda bir yapılacak olması kolaylaştırıcı düzenlemeler olmuştur.
   • Konu ile ilgili detaylara web sayfamızda yer alan Ar-Ge ve İnovasyon bölümünden ve 2020-114 nolu bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 Tarihinde IPARD II Programı Onuncu Başvuru Çağrı İlanını Yayımlamıştır.
  • Söz konusu çağrı kapsamında Çevrimiçi (Online) Proje Başvuru Sisteminden “101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” için 16 Mart 2021 saat 18.00’a kadar ve “103-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” için 23 Mart 2021 saat 18.00′ kadar başvurulabilecektir.

İlana ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Finans & Para 

 • FAST adıyla bilinen 7/24 para transferi uygulaması başlatılmıştır.
  • TCMB tarafından 8 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan duyuru ile TCMB bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, 8 Ocak 2021 itibarıyla vatandaşların kullanımına sunulduğu açıklanmıştır.
 • Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda değişiklik yapılarak 31.12.2020’ye kadar uygulanmayacak olan hüküm 1 Temmuz 2021’e uzatılmıştır.
  • Karar 5 Ocak tarih ve 3371 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 6 Ocak 2021 tarih ve 31356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Karara göre 2016/9358 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına (BKK) 29 Mart 2020 tarih ve 2325 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen geçici 6’ncı maddede yer alan tarih uzatılmıştır.
  • BKK Geçici 6’ncı maddeye göre, Kurum (Kredi Garanti Fonu A.Ş.) tarafından verilecek yeni kefaletlerde BKK 4/1-b maddesine yer alan koşul 1 Temmuz 2021 tarihine kadar aranmayacaktır. Bu bentte sağlanacak kefalete ilişkin koşullar belirlenmektedir.
 • BDDK Önlem Planları ile ilgili bir Yönetmelik Taslağını görüş ve öneriye açmıştır.
  • BDDK tarafından Kanuna göre sistemik önemli olarak belirlenen bankaların, Kanun ve Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde yer alan koruyucu hükümlere uyumsuzluk nedeniyle veya sair suretle mali bünyelerinde bozulma yaratacak hâllerden herhangi birinin görülmesi veya görülme ihtimalinin ortaya çıkması hâlinde alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi maksadıyla, Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde önlem planı hazırlamaları ve Kuruma göndermeleri yükümlülüğü getirilmiştir.
  • Bu kapsamda, bahse konu önlem planlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla, temel olarak Avrupa Birliği’nin 23 Mart 2016 tarihli “Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1075” direktifi, bu direktife dayanılarak Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority- EBA) tarafından çıkarılan rehberler ile diğer bazı ülke örnekleri incelenerek “Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı” (Taslak Yönetmelik) hazırlanmıştır.
  • Taslak Yönetmelik kapsamında temel olarak;
   • Önlem planlarının niteliğine ve içeriğine,
   • Önlem planlarının her türlü stres koşuluna uygun olup olmadığının test edilmesi amacıyla kullanılacak senaryolar ve senaryo analizlerine,
   • Önlem planı tedbirlerinin alınmasını sağlamak üzere belirlenecek göstergelere ve bu göstergelerle ilişkili eşiklere ve
   • Önlem planları kapsamında Kuruma yapılacak bildirimlere ilişkin hususlara açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır.

TİCARİ DÜZENLEMELER

 • Covid-19 döneminde öngörülen ve 2019 yılı karlarının dağıtımına yönelik olarak başlayan ve 2020 sonuna kadar uzatılan kar dağıtım sınırlaması 2021 yılı başı itibariyle sona ermiştir.
  • Konuyla ilgili olarak herhangi bir istatistiki bilgi yayımlanmamış olup, bu kapsamda firmalarda bir davranış analizi yapılmasına yönelik akademik bir çalışmanın çok faydası olacağına inanıyoruz.
 • TCMB Ticaret Kanunu’nun 1530’uncu maddesine göre uygulanacak faiz oranını %18,25 yıllık olarak belirlemiştir.
  • 6102 sayılı Ticaret Kanununun 1530/7’nci maddesine göre mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllı %18,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385TL olarak belirlenmiştir.
  • TCMB her yıl Ocak ayında bu faiz oranını yayımlamaktadır. Bu faiz oranı, Ticaret Kanununa göre 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlere uygulanacak faiz oranından en az 8 puan yukarıda olmalıdır.

Dış Ticaret & Gümrük

 • Türkiye ile İngiltere arasında çok önemli bir anlaşma olan Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. Metinler Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.
  • Anlaşmaya ilişkin detaylar ayrıca duyurulacak olup 29 Aralık 2020 tarihli Bakanlık Genel Duyurusu linkte yer almaktadır.
  • Birleşik Krallık (BK), 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında AB’den ayrılma isteğini 29 Mart 2017 tarihinde kesinleştirmiş ve Brexit 31 Ocak 2020’de gerçekleşmiştir. Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerimiz 31.12.2020 tarihine kadar Gümrük Birliği çerçevesinde devam etmiştir.
  • AB ile BK arasında yeni dönemdeki ilişkileri şekillendirecek yeni bir Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik müzakereler 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmış olup, ticarette tercihli muamele 1.1.2021 tarihinde uygulamaya konmuştur. AB-BK sürecine paralel olarak, ülkemizle BK arasında yürütülen STA müzakereleri de tamamlanmış ve 29.12.2020 tarihinde Anlaşma imzalanmıştır.
  • STA metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.
  • STA metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.
  • STA kapsamı ticarette kullanılacak menşe beyanı örneği için tıklayınız.
  • Brexit süreci ve yeni dönemde Birleşik Krallık ile ticarete ilişkin Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.
  • Birleşik Krallık ile ticarette tabi olunacak olası teknik mevzuat düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız.
  • Birleşik Krallık ile ticarette tabi olunacak olası sektörel teknik mevzuat düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız.
 • İthalatta ilave gümrük vergisine ilişkin çok sayıda Karar tek bir Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanmıştır.
  • 31 Aralık 2020 tarih ve 3 nolu mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2011-2020 arasında yayımlanmış onlarca kararname kaldırılmış ve takip kolaylığı sağlanmıştır.
 • Ticaret Bakanlığı Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre dış ticaret istatistiklerini yayımlamıştır.
  • GTS’ye göre Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre;
   • İhracat, %15,97 artarak 17 milyar 844 milyon dolar,
   • İthalat, %11,75 artarak 22 milyar 411 milyon dolar, Altın hariç ithalat %9,1 artışla 20 milyar 313 milyon dolar olmuştur.
   • Dış ticaret hacmi, %13,58 artarak 40 milyar 255 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
   • İhracatın ithalatı karşılama oranı %79,6 altın hariç karşılama oranı ise %86,8 olarak gerçekleşmiştir.
  • GTS’ye göre 2020 yılında 2019 yılına göre;
   • İhracat, %6,26 azalarak 169 milyar 514 milyon dolar,
   • İthalat, %4,32 artarak 219 milyar 425 milyon dolar, Altın hariç ithalat %2,4 düşüşle 194 milyar 242 milyon dolar olmuştur.
   • Dış ticaret hacmi, %0,57 azalarak 388 milyar 939 milyon dolara gerilemiştir.
   • İhracatın ithalatı karşılama oranı %77,3 altın hariç karşılama oranı ise %85,8 olarak gerçekleşmiştir.
 • Ticaret Bakanlığı ayrıca aşağıda yer alan özellikli ürünlerin ithalatına yönelik olarak düzenlemeler yaptığı Tebliğleri 31 Aralık 2020 gün ve 3 nolu Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlamıştır.

 

Diğer Mevzuat

 • Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
  • Yönetmeliğe göre bandrol fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi amacıyla; fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınların üzerine yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özellikli bir güvenlik etiketini veya dijital olarak üretilen güvenlik etiketini ifade eder.
  • Yönetmelikte bandrol alınması, sağlanması, saklanması, bandrole tabi olmayan haller, denetim ve yaptırımlar ile imha usulleri düzenlenmiştir.
  • Yapılan değişiklik ve güncellemeleri kısaca özetlemek gerekirse; bandroller Bakanlık tarafından bastırılır. Tespit edildiği materyale bakılmaksızın; elektronik, mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle hareketli görüntüler dizisi içeren bilgisayar oyunları, sinema eserlerine ilişkin bandrol işlemlerine tâbidir.
  • Bandrol yapıştırılması zorunlu nüsha ve yayınların çoğaltımını yapan yerler; kendilerine teslim edilen bandrolleri, bandrol talep formu ve taahhütnameye konu esere, belirtilen seri aralığına uygun şekilde yapıştırmakla ve bandrol talep formu ve taahhütnamesinin bir kopyasını almak, saklamak ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etmekle yükümlüdür.
  • Bandrol başvurusunda bulunabilmek için hak sahibi olunduğuna ve talep edilen bandrollerin ilgili eserde kullanılacağına dair beyanı içerir bandrol talep formu ve taahhütnamesine ek olarak aşağıda yer alan belgelerin ibraz edilmesi gerekir:
   • a) Sinema eseri nüshaları için; banka dekontu ve kayıt tescil belgesi beyanı ile yurtiçinde çoğaltılan nüshalar için çoğaltımı yapan yer yazısı, yurtdışında çoğaltılan nüshalar için gümrük giriş belgeleri ve fatura.
   • b) Müzik eseri nüshaları için; banka dekontu, kayıt tescil belgesi beyanı, müzik eseri sahipliği alanında faaliyet gösteren meslek birliği onayı ile yurtiçinde çoğaltılan nüshalar için çoğaltımı yapan yer yazısı, yurtdışında çoğaltılan nüshalar için gümrük giriş belgeleri ve fatura.
   • c) Süreli olmayan yayınlar için; mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/izin belgeleri, banka dekontu ve sertifika numarası beyanı ile birlikte yurtiçinde çoğaltılan nüshalar için çoğaltımı yapan yer yazısı, yurtdışında çoğaltılan nüshalar için gümrük giriş belgeleri.
   • ç) İsteğe bağlı bandrol için; (c) bendinde belirtilen belgelere ilaveten kayıt tescil belgesinin tarih ve numarasını içerir beyan.
 • 15 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından “Yükümlülüklerin Kısa ve Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması – Yürürlük Tarihine İlişkin Erteleme – TMS 1’e İlişkin Değişiklikler” yayımlanmıştır.
 • Kamu İhale Kanunu kapsamında %10’luk “diğer alım yöntemleri uygulaması” EKAP üzerinden doldurulacak talep formları ile yapılacaktır.
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “idarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62. Maddesi (ı) bendine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Tebliğ ile açıklanmıştır.
  • Anılan Kanunun 21 ve 22’nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.
  • 4734 sayılı Kanuna göre idarelerin mal veya hizmet alımı ile yapım işlerinin temel ihale usulü olan açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılması esastır. Ancak, temel ihale usullerinden biri ile alım yapılamadığı hallerde diğer usul ve yöntemlerle alım yapılabilmektedir.
  • Bu çerçevede, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, idarelerin anılan Kanunun 62’nci maddesinin (ı) bendi kapsamındaki uygun görüş başvurularını, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ’de belirlenen esaslar çerçevesinde ve bu Tebliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında hükme bağlandığı üzere Kurum tarafından standartları belirlenen ve EKAP üzerinden doldurulacak talep formu ile yapmaları gerekmektedir.
 • Orman Kanunu (Ek Md. 16) uyarınca “orman sınırları dışına çıkarılmaya ilişkin” Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.
  • 3413 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı olarak 7 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmeliğe göre orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen, üzerinde yerleşim bulunan ve taşlık, kayalık verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler Hazine adına tescil edilecektir.
 • Kamu konutu sayılan yerlerde 2021 yılı için uygulanacak kira bedellerinin tespitine ilişkin olarak 402 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği yayımlanmıştır.
  • Tebliğe göre konutlar, yapısına göre metrekare üzerinden birim bedel, elektrik, su, ısınma, kaloriferci & kapıcı imkanlarına göre ilave bedel ile sakinlerine kiralanmaktadır.
 • Kamu sosyal tesislerinden yararlanmaya ilişkin ücretler 2021-1 sayılı Tebliğ ile açıklanmıştır.
  • Buna göre, eğitim ve dinlenme tesisleri, Tebliğ ekinde sayılan kriterlere göre, misafirhaneler kişi başı, kreş ve çocuk bakımevleri aylık, spor tesisleri ise imkanlarına göre saatlik olarak ücretlendirilecektir.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Dünya 2020 yılını biraz zorlu bir şekilde atlattı maalesef. Umuyoruz, yeni yıl tüm bereketi, umudu ve neşeyi yanında getirir.

Tekrar mutlu ve sağlıklı yıllar

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Taxia & Taxademy Ekibi

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir