Sirküler Blog Güncel Yayınlar

2021-012 / 2013 Yılında Yürürlüğe Giren ve Yıllardır Askıda Bekleyen Finansman Gider Kısıtlaması Fiilen Yürürlüğe Girmiştir.

Tarih     : 6 Şubat 2021

No          : 2021-012

Konu : 2013 Yılında Yürürlüğe Giren ve Yıllardır Askıda Bekleyen Finansman Gider Kısıtlaması Fiilen Yürürlüğe Girmiştir.

Düzenleme, 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş ancak önce Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı düzenlemede yer alan yetkiyi kullanarak kısıtlama oranını belirlemediğinden bugüne kadar fiilen uygulanmamıştı. 4/2/2021 tarihli 31385 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan karar ile 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerinde bu düzenleme fiilen yürürlüğe girmiştir.

3/2/2021 Tarih ve 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karara göre;

 • Finansal kurumlar hariç (kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında), kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10’u kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyecektir.
 • Düzenleme aynı şekilde gelir vergisi mükellefleri için de uygulanacaktır.
 • Anılan gider kısıtlaması, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere yapılacaktır.
 • Faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u, kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olacaktır.
 • Kısıtlama en fazla %10 ile sınırlı olabilecek ve oranı Cumhurbaşkanı sektörler itibariyle farklılaştırabilecektir. Cumhurbaşkanının, belirlenecek oranı sektörler itibariyle farklılaştırma yetkisi olmakla birlikte bu yetki şu an için kullanılmamış ve bütün sektörler için tek bir oran belirlenmiştir.
 • Yatırım maliyetine eklenen faiz ve benzeri ödemeler sınırlamaya tabi olmayacaktır.
 • OECD ve gelişmiş ülkelerde de benzer uygulamalar vardır.
 • Örtülü sermaye uygulamasından farklı olarak, yabancı kaynakların ortak veya ortak dış olmasının önemi yoktur.

ÖNEMLİ DETAY: Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri gibi kurumlar vergisi mükellefleri finansman gider kısıtlaması hükümlerine tabi değildir.

Yukarıda belirtildiği üzere “Yatırım maliyetine eklenen faiz ve benzeri ödemeler sınırlamaya tabi olmayacaktır.” maddesinde geçen “yatırım” ve içeriğiyle alakalı ilgili kanun metninde detay verilmemiştir. Ancak 163 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğini incelediğimizde;

 • Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine eklenmesi gerekmekte; işletme dönemine ait olanların ise, ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması,

Bu tebliğden yola çıkarak mevcut düzenleme için de aynı çıkarımda bulunabiliriz. Her ne kadar dayanak olarak belirttiğimiz tebliğ doyurucu olsa da “Yatırım maliyetine eklenen faiz ve benzeri ödemeler sınırlamaya tabi olmayacaktır.” maddesi teyide muhtaçtır. Gelir İdaresi Başkanlığı, muhtemelen bu ve tartışmaya açık tüm konuları kapsayan tebliğ ya da sirküleri kısa zamanda yayımlayacaktır.

Finansman gider kısıtlaması hesaplama mantığını şu şekilde özetleyebiliriz;

(Yabancı kaynak-öz kaynak) x finansman gideri toplamı /kullanılan yabancı kaynak toplamı

Bu formüle göre bulunan tutarın %10’u KKEG olacaktır.

Taxia Ltd. Şti’nin kullandığı yabancı kaynakları 750.000 TL’dir. Öz kaynakları ise aynı dönemde 250.000 TL’dir. Yabancı kaynaklar için katlanılan finansman gideri 300.000 TL olsun. Bu durumda yabancı kaynakların öz kaynağı aşan kısmı olan 500.000 TL ‘ye isabet eden finansman gideri (300.000*250.000/750.000) =200.010 TL olacaktır. Bu 200.010 TL’lik finansman giderinin %10’u (Cumhurbaşkanınca oran yüzde 10 olarak kabul edilmiştir.) olan 20.010 TL de kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

AÖzkaynak250.000 
BKullanılan Yabancı Kaynaklar (Borç Tutarı)750.000 
CÖz Kaynağı Aşan Kısım (Borç)500.000B-A
DÖdenen Faiz Tutarı300.000 
EFinansman Gideri Oranı%66,67C/B
FFinansman Gideri Tutarı200.010D*E
GFinansman Gideri Kısıtlaması (KKEG)20.010F * (%10)

 

DİKKAT: Gider kısıtlaması; faiz, komisyon, vade farkı, kur farkı vb. gider ve maliyetlere uygulanır.

Gelir İdaresi Başkanlığının bu konuda bir ikinci düzenleme ile aşağıdaki konuları açıklayacağını tahmin ediyoruz;

 • 2021’den önce alınan krediler ve borçlar kapsamında yapılan ödemeler kapsama girmekte midir?
 • Örtülü sermayede olduğu gibi öz kaynak ve yabancı kaynak için bir dönem başı dönem sonu tanımlaması yapılmamıştır.
 • Yabancı kaynak yanında nakit fazlalarını finansal kuruluşlarda değerlendiren firmalarda mahsuba izin verilecek midir?
 • Kurların dalgalı olduğu bir dönemde, kambiyo kar ve zarar rakamlarının netleştirilmesine izin verilecek midir?
 • UFRS gereğince vadeli alış & satışlarda vadeli tutarları ayrıştıran firmalar için nasıl bir uygulama yapılacaktır.
 • Örtülü sermaye şartlarının oluşması durumunda mükerrer bir uygulama olacak mı? • Yatırım kavramı, hangi mevzuat setine göre belirlenecektir.
 • Genel olarak finansman hizmetlerinde KDV olmamakla birlikte, KDV’li borçlanmalarda, KKEG sayılan kısma ilişkin KDV’nin akıbeti ne olacaktır.

 

İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.

Konuyu sizler için takip ediyor olacağız.

Bu bültende geçen herhangi bir başlık veya içerikle ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

PDF İndirmek için tıklayınız…

Ahmet Şahan & Bulut Bellet

Saygılarımızla

Şaban Küçük

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir